HỘI HỮU NGHỊ VIỆT NAM - THÁI LAN TP HÀ NỘI

Hội Hữu nghị Việt Nam -Thái Lan Thành phố được thành lập theo Quyết định số 39612/QĐ-UB ngày 25/10/1996 của UBND thành phố Hà Nội; có nhiệm vụ phát triển các mối quan hệ hữu nghị, hợp tác, tiến hành các hoạt động hoà bình, đoàn kết, hữu nghị giữa nhân dân Thủ đô Hà Nội với nhân dân Thái Lan, nhằm mở rộng và tăng cường công tác đối ngoại nhân dân của Đảng và Nhà nước trên địa bàn Thủ đô Hà Nội. Từ khi thành lập đến nay, Hội đã 5 lần tổ chức Đại hội và Hội đã có những đóng góp tích cực, hiệu quả vào các hoạt động hoà bình hữu nghị, hợp tác phát triển của Thủ đô Hà Nội với các thành phố trên thế giới đặc biệt là thủ đô “Krung Thep Maha Nakhon”.

Tin tức tiêu biểu

 • 17/09/2018

  Công tác toàn khoá, nhiệm kỳ 2022 - 2027

  Trong nhiệm kỳ V (2017 – 2022), Hội hữu nghị Việt Nam - Thái Lan đã không ngừng phấn đấu, vượt qua nhiều khó khăn, đạt được nhiều thành tích, hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ V đã đề ra. Hội đã xây dựng mối quan hệ hữu nghị truyền thống với các tổ chức đoàn thể và đơn vị tại Thái Lan; phối hợp, tham gia các hoạt động thường niên của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội. Thường xuyên gặp gỡ, trao đổi thông tin, phối hợp tổ chức tốt các hoạt động, các buổi giao lưu văn hoá dưới nhiều hình thức, nội dung phong phú, thiết thực với Đại sứ quán Thái Lan, các doanh nghiệp Thái Lan tại Hà Nội góp phần củng cố mối quan hệ, gắn bó thân thiện với Hội hữu nghị Thái - Việt tại Thủ đô Bangkok và giữa nhân dân hai nước, 2 thủ đô Hà Nội – Bangkok.

 • 17/09/2018

  Báo cáo kết quả Đại hội Đại biển lần thứ IV

  Thực hiện Thông tri số 03-TT/TU ngày 11/11/2021 của Thành ủy Hà Nội về việc lãnh đạo đại hội các Hội hữu nghị, tổ chức các thành viên và Đại hội đại biểu Liên Hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2022-2027; Quyết định số 34/2013/QĐ-UBND ngày 30/8/2013 của UBND thành phố Hà Nội ban hành Quy định về tổ chức, hoạt động của Hội và nhiệm vụ quản lý nhà nước về Hội trên địa bàn thành phố Hà Nội; Điều lệ Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội, nhiệm kỳ 2017-2022; Kế hoạch số 06/KH-LHPN ngày 11/01/2022 của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội về tổ chức Đại hội các Hội hữu nghị, tổ chức thành viên và Đại hội đại biểu Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2022-2027. 

Giới thiệu

 • Báo cáo kết quả Đại hội Đại biển lần thứ IV 17/09/2018

  Thực hiện Thông tri số 03-TT/TU ngày 11/11/2021 của Thành ủy Hà Nội về việc lãnh đạo đại hội các Hội hữu nghị, tổ chức các thành viên và Đại hội đại biểu Liên Hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2022-2027; Quyết định số 34/2013/QĐ-UBND ngày 30/8/2013 của UBND thành phố Hà Nội ban hành Quy định về tổ chức, hoạt động của Hội và nhiệm vụ quản lý nhà nước về Hội trên địa bàn thành phố Hà Nội; Điều lệ Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội, nhiệm kỳ 2017-2022; Kế hoạch số 06/KH-LHPN ngày 11/01/2022 của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội về tổ chức Đại hội các Hội hữu nghị, tổ chức thành viên và Đại hội đại biểu Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2022-2027. 

  Báo cáo kết quả Đại hội Đại biển lần thứ IV

 • Công tác toàn khoá, nhiệm kỳ 2022 - 2027 17/09/2018

  Trong nhiệm kỳ V (2017 – 2022), Hội hữu nghị Việt Nam - Thái Lan đã không ngừng phấn đấu, vượt qua nhiều khó khăn, đạt được nhiều thành tích, hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ V đã đề ra. Hội đã xây dựng mối quan hệ hữu nghị truyền thống với các tổ chức đoàn thể và đơn vị tại Thái Lan; phối hợp, tham gia các hoạt động thường niên của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội. Thường xuyên gặp gỡ, trao đổi thông tin, phối hợp tổ chức tốt các hoạt động, các buổi giao lưu văn hoá dưới nhiều hình thức, nội dung phong phú, thiết thực với Đại sứ quán Thái Lan, các doanh nghiệp Thái Lan tại Hà Nội góp phần củng cố mối quan hệ, gắn bó thân thiện với Hội hữu nghị Thái - Việt tại Thủ đô Bangkok và giữa nhân dân hai nước, 2 thủ đô Hà Nội – Bangkok.

  Công tác toàn khoá, nhiệm kỳ 2022 - 2027

Hội viên

 • Quy chế thi đua khen thưởng 21/12/2023

  Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế Thi đua, Khen thưởng của Hội hữu nghị Việt Nam - Thái Lan Thành phố Hà Nội.

  Quy chế thi đua khen thưởng

 • Danh sách Ban Chấp Hành 21/12/2023

  Danh sách Ban Chấp Hành Hội Hữu Nghị Việt Nam - Thái Lan TP Hà Nội khoá IV nhiệm kỳ 2022 - 2027 gồm 23 Đồng chí sau

  Danh sách Ban Chấp Hành

 • Chức năng, nhiệm vụ các Ban công tác 20/12/2023

  Căn cứ Quyết định số 3512/QĐ-UBND ngày 6 tháng 8 năm 2012 của UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt Điều lệ của Hội hữu nghị Việt Nam - Thái Lan thành phố Hà Nội;

  Căn cứ Nghị quyết ngày 26/8/2022 Đại hội Hội hữu nghị Việt Nam - Thái Lan thành phố Hà Nội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2022-2027;

  Thường trực Hội hữu nghị Việt  Nam - Thái Lan thành phố Hà Nội dự kiến phân công các ban chuyên môn của Ban Chấp hành như sau:

  1. Ban Kinh tế - Văn hóa - Giáo dục - Du lịch

  2. Ban Thông tin Tuyên truyền

  3. Ban Chính trị, Lễ tân đối ngoại

  4. Ban Hành chính - Phát triển tổ chức

  Các Ban căn cứ vào chương trình công tác của Hội hữu nghị Việt Nam - Thái Lan thành phố Hà Nội để xây dựng kế hoạch hoạt động cho phù hợp với chức năng hoạt động của Ban mình và báo cáo với Hội để tổ chức thực hiện theo kế hoạch đề ra.

  Thành viên trong Ban có trách nhiệm tham gia tích cực các hoạt động của Ban và của Hội, có đánh giá việc thực hiện kế hoạch của Ban 06 tháng, 01 năm và báo cáo với Thường trực Hội đề xuất khen thưởng các thành viên đạt thành tích xuất sắc trong hoạt động.

  Chức năng, nhiệm vụ các Ban công tác

 • Công tác toàn khoá, nhiệm kỳ 2022 - 2027 17/09/2018

  Trong nhiệm kỳ V (2017 – 2022), Hội hữu nghị Việt Nam - Thái Lan đã không ngừng phấn đấu, vượt qua nhiều khó khăn, đạt được nhiều thành tích, hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ V đã đề ra. Hội đã xây dựng mối quan hệ hữu nghị truyền thống với các tổ chức đoàn thể và đơn vị tại Thái Lan; phối hợp, tham gia các hoạt động thường niên của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội. Thường xuyên gặp gỡ, trao đổi thông tin, phối hợp tổ chức tốt các hoạt động, các buổi giao lưu văn hoá dưới nhiều hình thức, nội dung phong phú, thiết thực với Đại sứ quán Thái Lan, các doanh nghiệp Thái Lan tại Hà Nội góp phần củng cố mối quan hệ, gắn bó thân thiện với Hội hữu nghị Thái - Việt tại Thủ đô Bangkok và giữa nhân dân hai nước, 2 thủ đô Hà Nội – Bangkok.

  Công tác toàn khoá, nhiệm kỳ 2022 - 2027

Hội viên
HỘI HỮU NGHỊ VIỆT NAM - THÁI LAN TP HÀ NỘI
 
 

 

 

Top